Archív udalostí pre Múzeum Slovenských národných rád zobraziť miesto

Plagát Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr

25. 10. 2023   –   7. 1. 2024

Autor výstavy Prof. MUDr. Peter Ondruš, CSc. na 10 rollupových paneloch predstavuje komplexný pohľad na osobnosť Ľudovíta Štúra ako kodifikátora slovenského jazyka, básnika, novinára, vedca či politika.

Plagát Farby prírody

Farby prírody

16. 2. 2023   –   4. 6. 2023

Cieľom výstavy je poukázať na fyzikálne a chemické procesy v prírode, prostredníctvom ktorých vzniká celá škála farieb, ale aj objasniť, ako tieto farby vníma človek a živočíchy. Nočné videnie alebo termovidenie niektorých druhov sa fylogeneticky zdokonalilo tak, že ho dokonale vedia využiť na lov aj obranu. Preto okrem zooptiky bude výstava zameraná aj na obranný mechanizmus živočíchov pri ich prežití a pri love koristi. Na výstave budú prezentované predmety z anorganického, botanického a zoologického zbierkového fondu SSM v ich farebnej pestrosti. Súčasťou výstavy budú interaktívne prvky.

Plagát Betlehemy ako ich nepoznáte

Betlehemy ako ich nepoznáte

8. 12. 2022   –   31. 1. 2023

Betlehem je stvárnením biblického výjavu, ktorý je opísaný v Matúšovom a najmä Lukášovom evanjeliu. Za jeho prvého tvorcu je považovaný František z Assisi.

Na našom území sa rozširovanie betlehemov spája s reformami Jozefa II. a preorientovaním sa mnohých sakrálnych umelcov na tvorbu betlehemov v ľudovom prostredí.

Plagát Čas a energia

Čas a energia

22. 9. 2022   –   4. 12. 2022

ukáš Krč navštevoval Základnú umeleckú školu na Myjave a odbor reprodukčnej maľby na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva v Bratislave. Jeho novým pôsobiskom sa stala Praha, kde v roku 2015 nadviazal spoluprácu s umeleckým ateliérom Exponut pri práci na projekte gigantických sôch pod názvom MIKROKOSMOS (tieto sochy boli tiež vystavené v r. 2018 v sídelnej budove SNM). V roku 2017 sa stal členom skupiny výtvarníkov v umeleckom ateliéri Alexa Dowisa. Venoval sa najmä živým vystúpeniam maľovania svetlom, tzv. Light Art Show.

Plagát Košieľočka dorúbaná

Košieľočka dorúbaná

15. 6. 2022   –   19. 9. 2022

Košeľa bola základnou odevnou súčiastkou každého muža v minulosti. Široká variabilnosť jej výzdoby, strihu a materiálu predstavovala regionálne či lokálne špecifiká.Kolekcie mužských košieľ zo zbierok Etnografického múzea v Martine dotvárajú veľkoformátové fotografie zo zbierok významného slovenského fotografa a etnografa Pavla Socháňa.

J. A. Komenský

11. 5. 2022   –   10. 7. 2022

Rollupová výstava a prednáška o J. A. Komenskom pri 430. výročí jeho narodenia. V spolupráci s Múzeom J. A. Komenského v Uherskom Brode.

Plagát História na plagáte, plagát v histórii

História na plagáte, plagát v histórii

1. 3. 2022   –   12. 6. 2022

História na plagáte, plagát v histórii je výstava, ktorá zachytáva význam a zrod moderného plagátu na začiatku minulého storočia. Prezentuje bohatú a pestrú zbierku plagátov zo zbierkového fondu Múzea SNR. Kurátor výstavy Mgr. Juraj Krištofík, PhD. návštevníkom múzea predstaví plagát ako prostriedok propagácie a zbraň hromadnej komunikácie. Túto funkciu plagátu najlepšie demonštrujú obdobia budovania totalitných režimov a bojov vo svetových vojnách, na ktoré sa táto výstava zameriava.

Plagát História na plagáte, plagát v histórii

História na plagáte, plagát v histórii

1. 3. 2022   –   31. 3. 2022

História na plagáte, plagát v histórii je výstava, ktorá zachytáva význam a zrod moderného plagátu na začiatku minulého storočia. Prezentuje bohatú a pestrú zbierku plagátov zo zbierkového fondu Múzea SNR. Kurátor výstavy Mgr. Juraj Krištofík, PhD. návštevníkom múzea predstaví plagát ako prostriedok propagácie a zbraň hromadnej komunikácie. Túto funkciu plagátu najlepšie demonštrujú obdobia budovania totalitných režimov a bojov vo svetových vojnách, na ktoré sa táto výstava zameriava. Juraj Krištofík ďalej hovorí: „Teoreticky najlepší plagát je nápadný, úsporný a účinný. Sprostredkováva priamu a jednoduchú správu. Plagát sa svojím obsahom dotýkal citlivých tém, ktoré majú tendenciu rozhýbať národ k činom. Zväčša bol vydávaný agentúrami s účelom nadchnúť, vystrašiť alebo zvádzať verejnosť.

Plagát Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

Prenasledovanie Rómov v období slovenského štátu

1. 3. 2022   –   31. 3. 2022

Výstava sa zameriava na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom. V úvode návštevníkovi približuje nacistickú rasovú politiku a prenasledovanie Sintov a Rómov. Venuje sa genocíde rómskych komunít, ktorá vyvrcholila likvidáciou „cigánskeho rodinného tábora“ v koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz – Birkenau. Záverečná časť je zameraná na protirómsku politiku slovenského štátu medzi rokmi 1939 až 1945.

Plagát ...druhý život Štefánika

...druhý život Štefánika

16. 11. 2021   –   21. 2. 2022

Termínom druhý život či život po živote sa zvykne označovať miesto historickej osobnosti v pamäti spoločnosti a jej cielené pripomínanie (prípadne zabúdanie). Ide teda o prenik reálneho životného príbehu jednotlivca, jeho zásluh a spôsobu, akým sa naň v konkrétnej dobe nazerá. Aktuálne politické okolnosti a jej ideologické východiská vplývajú na interpretáciu historických skutočností, ako aj jej zrkadlenie vo verejnom v priestore – v názvoch ulíc a námestí, výskyte pamätných tabúľ a pamätníkov či v organizovaní výročných osláv.

Krása pre ženu stvorená

17. 6. 2021   –   19. 9. 2021

Výstava viac ako 200 čepcov z rôznych regiónov Slovenska.

Plagát Odboj

Odboj

28. 8. 2020   –   1. 11. 2020

Výstava návštevníkom priblíži neľahké obdobie rokov 1939 – 1945, predovšetkým v rámci toho, ako sa svetové udalosti dotkli miestnych špecifík a postoja obyvateľstva podjavorinsko-podbradlianskeho regiónu. Zmapuje spoločenské predpoklady pre vznik a význam partizánskeho hnutia, prostredníctvom predmetov sa pokúsi oživiť atmosféru doby, ktorá na obyvateľov veľmi často kládla extrémne fyzické a psychické nároky.

Plagát Kamufláž

Kamufláž

4. 2. 2020   –   10. 6. 2020

Ľudia už od nepamäti nachádzajú inšpiráciu v prírode, ktorá vo svojej prirodzenej dokonalosti bola a dodnes je námetom nielen pre umelcov – básnikov a literátov, maliarov či sochárov, ale i pre vedcov a konštruktérov, ktorým pozorovanie prírody a života v nej ponúklo nejedno riešenie v letectve, námorníctve, armáde, architektúre, dizajne alebo v móde.

Čaro Vianoc Ježiškovej továrne

27. 11. 2019   –   15. 1. 2020

Krása vianočných ozdôb a dekorácií vyrobených v minulom storočí v známej hlohovskej dielni Rozvoj, ktorá dostala u miestnych pomenovanie Ježiškova fabrika a jej obľúbený sortiment bol vyvážený aj do zahraničia.

Plagát Daniel Gálik (1919 – 2019), scénograf a sochár

Daniel Gálik (1919 – 2019), scénograf a sochár

11. 9. 2019   –   22. 11. 2019

Daniel Gálik si vytvoril osobitý štýl, ktorý síce bez ohlušujúcej extravagancie, zato invenčne a sofistikovane koncentroval do jedného harmonického celku javiskové, inscenačné a výtvarné prvky, prihliadajúc pritom na možnosti resp. obmedzenia vlastného, dokonale známeho divadelného prostredia Novej scény, kde trvalo zakotvil.

Plagát Sedemdesiat sukien mala

Sedemdesiat sukien mala

19. 6. 2019   –   2. 9. 2019

Výstava prezentuje výber diel slovenských autorov, od začiatku formovania slovenskej moderny až po súčasnosť, nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde galérie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Hlavným námetom vybraných diel je reflexia ženy, ženského postavenia a ženskej ručnej práce v tradičnej ľudovej kultúre.

Plagát Generál na javisku

Generál na javisku

4. 6. 2019   –   31. 8. 2019

Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela.

Výstava má ambíciu priblížiť širokému spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín a jeho podoby dynamickou a odľahčenou divadelnou optikou, ktorá sa ho snaží priblížiť v demýtizovanej podobe.

Potomci nezabúdajte!

27. 5. 2016   –   27. 5. 2017 viac informácií

V priestoroch evanjelického kostola v Košariskách je verejnosti sprítupnená výstava "Potomci nezabúdajte!", ktorá je venovaná histórii Cirkevného zboru Košariská - Priepasné a M. R. Štefánikovi.

Odber noviniek

Pravidelné informácie o nových udalostiach, zaujímavých výletoch a článkoch.